معرفی واحد

        کارشناس مسئول نظارت وارزیابی حوادث وفوریتهای پزشکی

 

 

 

نام ونام خانوادگی:محمد لطیف یزدان شناس

مدرک تحصیلی:کارشناس پرستاری

اهداف ورسالت:ارتقاءسطح ارائه خدمات فوریتهای پزشکی از طریق نظارت وبازرسی مستمر

شرح وظایف:

1-تدوین چک لیست پایش ونظارت اورژانس پیش بیمارستانی منطقه تحت پوشش

2-تدوین برنامه زمان بندی بازدید وانجام بازرسی از پایگاههای ا ورژانس پیش بیمارستانی منطقه تحت پوشش

3-تدوین واجرای ارزیابی عملکرد واحدهای حوادث و فوریتهای پزشکی واورژانس های پیش بیمارستانی  منطقه تحت پوشش

4-تدوین سیستم تشویق و تنبیه کارکنان ومدیران ادارات حواددث وفوریتهای پزشکی واورژانسهای پیش بیمارستانی منطقه تحت پوشش

5-تشکیل کمیته تدوین ارتقا. کیفیت

بررسی وپیگیری شکایات (مردمی وکارکنان) وموارد تخلف ادارات حوادث وفوریتهای پزشکی واورژانسهای پیش بیمارستانی منطقه تحت پوشش

6-پیگیری تدوین شاخص های عملکرد اختصاصی واحد

7-نظارت بر عملکرد شرکت های بخش خصوصی  

 

 

آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107